Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi

by NOOR HAFIZZAH ISMAIL, NUR WAHIDA JANUDIN, MOHD HELMY ABD WAHAB, RADZI AMBAR

Publisher - Penerbit UTHM

Category - Engineering & IT

 

Buku ini menumpukan penelitian terhadap projek yang dijalankan meliputi bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang menekankan peranan komunikasi dalam menyatupadukan antara telekomunikasi, komputer serta perisian, medium penyimpanan, sistem audio visual dan peranti mudah alih yang diperlukan bagi membolehkan pengguna mengakses, menyimpan, menghantar dan memanipulasi maklumat. Kemajuan teknologi maklumat telah menyumbang kepada sistem yang lebih bersistematik dan teratur sama ada dari peringkat pengguna sehingga ke peringkat pengurusan dan pentadbiran negara. Kewujudan teknologi maklumat ini turut sama memudahkan segala urusan tidak kira dalam apa jua bidang termasuk bidang pendidikan dan industri.

Buku Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang diterbitkan ini bukan sahaja dapat dijadikan sebagai panduan kepada para penyelia projek serta para pelajar khususnya dalam menyediakan laporan projek akhir tetapi diharapkan agar boleh dijadikan sebagai rujukan kepada pelbagai golongan pembaca yang ingin mendapatkan informasi mengenai contoh-contoh projek yang melibatkan pembinaan dan menaiktaraf rangkaian, pembangunan sistem, pembangunan Internet Pelbagai Benda atau Internet of Things (IoT) dan pembangunan aplikasi amnya. Setiap kandungan penulisan yang terdapat dalam buku ini meliputi bab-bab tertentu dalam penulisan laporan projek termasuklah pengenalan mengenai projek yang dibangunkan, penetapan objektif dan skop projek, penyataan masalah yang dihadapi sebelum projek dibangunkan, metodologi yang dipilih, reka bentuk, pengujian serta kelebihan dan kelemahan projek.

Please login to borrow the book.